Logo Internet Marketing Bureau IMGemak

Voorwaarden deelname training Internet Marketing Gemak

Op de met Internet Marketing Gemak gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op trainingen gegeven door Internet Marketing Gemak.

Inschrijving

Inschrijving door de opdrachtgever of deelnemer geschiedt via het online inschrijfformulier.
Na inschrijving zal Internet Marketing Gemak de aanmelding per e-mail bevestigen.

Annuleren/ontbinden/opzeggen

Annulering van een inschrijving voor aanvang van de training dient te geschieden per e-mail met leesbevestiging of aangetekende brief.

Annulering tot 15 dagen voor aanvang van de training is kosteloos.

Bij annulering binnen 15 dagen voor de startdatum wordt 50% van het totale bedrag waarvoor men ingetekend heeft in rekening gebracht.

Met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden bepaalde mag een deelnemer zich laten vervangen. Dit dient schriftelijk aan Internet Marketing Gemak te worden doorgegeven. De oorspronkelijke contractant blijft in dat geval het trainingsgeld verschuldigd.

Als de deelnemer of de vervanger niet verschijnt, wordt het totale bedrag waarvoor men ingetekend heeft in rekening gebracht.

Betaling

De kosten voor de deelname van de training dienen altijd voor aanvang van de training te worden voldaan. Op verzoek kan een gespreide betaling worden aangevraagd. Absentie van een cursist ontheft de opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling.

Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van de overeengekomen betalingsverplichtingen, komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever.

Kleine groepen

Internet Marketing Gemak werkt met kleine groepen. Zo krijg jij alle aandacht om het meeste uit de training te halen. Doordat wij met kleine groepen werken kan het voorkomen dat een groep plots te klein wordt. In dit geval zal er een overboeking plaatsvinden naar een andere datum.

Gedragsregels

Internet Marketing Gemak heeft het recht een cursist bij ongewenst gedrag de verdere deelname van de cursus te ontzeggen. De verschuldigdheid van de betaling blijft hierbij onverlet.